Poslání a cíle

Poslání

Posláním Šance Olomouc je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života.

Druh obecně prospěšných služeb

 • humanizace nemocničního prostředí,
 • zajištění zdravotnických pomůcek, přístrojového, technického a jiného vybavení v nemocnici i v domácí péči,
 • sociální a další pomoc pacientům a jejich rodinám,
 • organizace volnočasových aktivit pacientů,
 • organizace ozdravných a rekreačních pobytů pacientů a jejich rodin,
 • podpora spolupráce pacientů, jejich rodin a zdravotnického personálu,
 • podpora vzájemného setkávání pacientů a jejich rodin,
 • organizace a podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí,
 • osvětová činnost směrem k veřejnosti,
 • organizace veřejných sbírek,
 • podpora lékařské vědeckovýzkumné činnosti,
 • podpora dalšího vzdělávání zdravotnického personálu,
 • podpora registru dárců kostní dřeně.