Slovníček

agranulocyt - druh bílé krvinky
akutní lymfoblastická leukémie (ALL) - druh akutní leukémie, častější u dětí
akutní myeloidní leukémie (AML) - druh akutní leukémie, častější u dospělých, většinou je nutná transplantace kostní dřeně
alogenní transplantace kostní dřeně - transplantace kostní dřeně od jiného dárce (příbuzenská - dárcem je blízký příbuzný; nepříbuzenská - dárcem je cizí člověk; syngenní transplantace - dárcem je jednovaječné dvojče)
antigeny - znaky, vyvolávající tvorbu protilátek
antimykotika - léky s protiplísňovým účinkem
aplastická anémie - útlum kostní dřeně
ascites - nahromadění tekutiny v břišní dutině
aspirace - vdechnutí, odsávání
autologní transplantace kostní dřeně - dárcem je sám sobě pacient
B - buňky - druh zralých bílých krvinek
bazofil - druh zralé bílé krvinky
biopsie - odběr malého vzorku tkáně k vyšetření
blast - nezralá buňka
conditioning - několikadenní podávání vysokých dávek cytostatik, někdy v kombinaci s celotělovým ozářením před transplantací kostní dřeně
cytokiny - produkty krevních buněk, které řídí jejich funkci
cytomegalová infekce - infekce určitým druhem viru, který u zravého člověka nemusí vyvolat onemocnění, ale např. u pacientů po transplantaci kostní dřeně může způsobit závažný stav
cytostatika - látky ničící nádorové buňky, zastavující buněčné dělení
dekontaminace - odstranění cizích a škodlivých látek z těla
diagnostikovat - určovat, rozpoznávat nemoci
dialýza - vyčištění krve od škodlivých látek
dimetylsulfoxid - látka k uchování kostní dřeně
endokrinní funkce - funkce žláz s vnitřním vyměšováním
engraftmen - přihojení
enzym - látka, ovlivňující chemické pochody v těle
erytrocyt - červená krvinka
fagocyt - druh buňky, která pohlcuje cizorodé částice
fagocytovat - pohlcovat
fetální buňky - zárodečné buňky
glukokortikoidy - hormony kůry nadledvin
granulocyt - druh zralé bílé krvinky
GvHD (Graft versus Host Disease) - reakce štěpu (kostní dřeně) proti příjemci (častá komplikace po transplantaci kostní dřeně)
GvL (Graft versus Leukemia) - reakce štěpu proti leukemii, reakce transplantované kostní dřeně proti leukemickým buňkám příjemce
hematokrit - poměr červených krvinek k celkovému objemu krve
hemofílie - dědičné onemocnění, které se projevuje častým krvácením
hemoglobin - červené krevní barvivo
HLA (Human Leukocyte Antigens) - hlavní systém znaků buněk u člověka
Hodgkinova choroba - nádor lymfatické tkáně
humorální imunita - protilátková obranyschopnost
chronická myeloidní leukémie (CML) - chromická forma leukémie, častější u dospělých
imunocyt - buňka, zabezpečující obranyschopnost
imunodeficit - porucha obranyschopnosti
imunoglobuliny - bílkoviny, které jsou nositeli protilátkové aktivity organismu; podílejí se na obranyschopnosti
imunosupresívní léky - látky potlačující obranyschopnost
indikace - léčebný příkaz, soubor okolností, které vedou k určitému léčebnému postupu nebo zákroku
infúze - podávání roztoku do cévního systému (do žíly)
interleukin - látka, umožňující spolupráci bílých krvinek
inzulín - hormon slinivky břišní, ovlivňující přepravu cukrů z krve do buněk
katétr - zařízení, umožňující přístup do cévního systému (např. centrální žilní katétr)
klon - skupina stejných buněk, které vznikly dělením z jedné buňky
komplementární systém - systém bílkovin, které se podílejí na obranyschopnosti organismu
kostní dřeň - krvetvorná tkáň
kryobanka - zařízení, sloužící k uchování tkáně ve zmrazeném stavu
kryokonzervace - uchování vzorku při nízkých teplotách
leukémie - nádorové onemocnění krve
leukocyt - obecně bílá krvinka
lumbální punkce - odběr mozkomíšního moku z páteřního kanálu
lymfoblast - nezralá bílá krvinka
lymfom - nádor mízních uzlin
megakaryocyt - předchůdce krevních destiček v kostní dřeni
megaterapie - vysokodávková léčba
minimální reziduální nemoc - nejmenší množství nádorových buněk, které lze zjistit určitým vyšetřením a které může způsobit nové vzplanutí onemocnění
mnohočetný myelom - nádorové onemocnění kostní dřeně
molekulárněgenetická laboratoř - laboratoř zkoumající genetickou výbavu lidských buněk a její změny
monoblast - nezralá bílá krvinka
monocyt - druh zralé bílé krvinky
monoklonální protilátky - protilátky, zaměřené proti jednomu znaku
myeloblast - nezralá bílá krvinka
myelodysplastický syndrom - onemocnění kostní dřeně, z něhož se může vyvinout leukémie
neuroblastom - nádor z periferní nervové tkáně sympatiku
neutrofil - druh zralé bílé krvinky
non - hodgkinský lymfom - nádor lymfatické tkáně
PBSC (Peripheral Blood Stem Cells) - krvetvorné buňky, které kolují v krvi, tedy mimo kostní dřeň
periferní krev - krev v cévách
plazma - tekutá složka krve
plazmatické buňky - druh bílých krvinek, tvořící protilátky
polymorfocelulární - mnohotvarý
prekurzorové buňky - méně zralé krvetvorné buňky dané vývojové řady
progenitorové buňky - nejméně zralé krvetvorné buňky, ze kterých mohou vzniknout všechny druhy krvinek
prolymfocyt - stadium ve vyzrávání lymfocytů
promonocyt - stadium ve vyzrávání monocytů
promyelocyt - stadium ve vyzrávání některých bílých krvinek
pupečníková krev - krev z pupečníkové šňůry plodu, bohatá na krvetvorné buňky
purging - čištění
relaps - znovuvzplanutí nemoci
remise - klidová fáze nemoci; stav, kdy nelze nemoc prokázat běžnými metodami
rezistentní - nereagující na léčbu
sarkom - nádor měkkých tkání
separace - oddělení
sepse - otrava krve
solidní nádor - ohraničený nádor
sternální punkce - odběr kostní dřeně z hrudní kosti
suprese - útlum, potlačení
systémové onemocnění - onemocnění, postihující více orgánů
T - buňky - druh zralých bílých krvinek
toxiny - jedovaté látky
translokace - přestavba chromozómů, změna v genetickém vybavení lidské buňky
trombocyt - krevní destička